Hải Phòng: Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố

15:44:00 15/06/2017

THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc Ban hành quy định một số nội dung về trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBNd thành phố.

Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND quận, phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng quận, huyện) thẩm định và trình UBND các quận, huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các quận, huyện. Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của cơ quan thẩm định, UBNd các cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND các cấp  là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định cùng cấp.

Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch tại khu vực đô thị, dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực chưa có quy hoạch  phân khu xây dựng (quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Dự án đầu tư xây dựng công trình tập chung tại khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 nhưng chưa đủ các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết 1/500 (là các dự án mà trong đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 chưa xác định cụ thể ranh giới, quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị và các yêu cầu về hạ tầng liên quan); Dự án đầu tư xây dựng công trình tập chung  hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số  chỉ tiêu sử dụng đất.

Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù, Dự án đầu tư xây dựng công trình tập chung tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; Dự án đầu tư xây dựng công trình tập chung tại khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 nhưng chưa đủ căn cứ để lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500…

Ngoài ra, quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch của UBND thành phố, các quận, huyện; Cơ quan thẩm định quy hoạch; Lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi phê duyệt; Cung cấp thông tin quy hoạch, Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2017

       Vũ Duyên

Loading...

Hàng giả, hàng nhái: Muôn vàn mối lo

Tỷ giá