Những tháng cuối năm 2017: Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính

07:57:00 17/10/2017

THCL - Theo nội dung Công văn số 5056/UB-KT, ban hành ngày 16/10, UBND TP chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Theo đó, các cấp, các ngành của Thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Ảnh minh họa

Cơ quan tài chính các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương (NSĐP), tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành.

Quản lý, sử dụng dự phòng chi NSĐP tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh theo quy định của Luật NSNN và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2017 của UBND Thành phố.

Trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán đã được giao, phối hợp với các cấp, các ngành chủ động tham mưu UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án điều hành cân đối, sử dụng các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương (tăng thu năm trước, kết dư) để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố để xem xét, xử lý.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; Thực hiện các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng các sở, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và kế hoạch của Thành phố: rà soát quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong từng lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng, giảm dần mức hỗ trợ từ NSNN.

Thế Long

TP. HCM: Gia tăng các vụ gian lận thương mại nhóm hàng mỹ phẩm, dược liệu