Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại DNNN

Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại DNNN

05/06/2017, 16:44

Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước yếu kém, thua lỗ

Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước yếu kém, thua lỗ

01/03/2022, 09:51

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 57/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước

28/05/2022, 14:56

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.