Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tạo dựng thời cơ, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Nam Định phồn vinh, hạnh phúc

Tạo dựng thời cơ, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Nam Định phồn vinh, hạnh phúc

11/02/2024, 18:11

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Phạm Gia Túc: "Với quyết tâm cao, quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Nam Định đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với những đột phá mới".