Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tham mưu để hoàn thiện chính sách, hỗ trợ các đối tượng đóng BHXH bắt buộc

Tham mưu để hoàn thiện chính sách, hỗ trợ các đối tượng đóng BHXH bắt buộc

18/09/2018, 10:57

Theo Nghị quyết số 28, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được mở rộng với “nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt”.

Năm trường hợp được nhận BHXH một lần

Năm trường hợp được nhận BHXH một lần

28/09/2020, 15:22

Người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong năm trường hợp sau.