Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta!

Cách đây vừa tròn 89 năm, ngày 03/02/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương, bao gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập. Đồng thời, thông qua một số văn kiện quan trọng đó là: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng…

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta! - Hình 1

Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bằng đường lối đúng đắn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua mọi gian khó, hi sinh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ các cao trào cách mạng, Đảng tập hợp quần chúng làm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Trải qua 89 mùa xuân đầy khát vọng càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới vô cùng tự hào chúng ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Kết thúc năm 2018, bức tranh kinh tế Việt Nam vô cùng khởi sắc vượt bậc, đó là tăng trưởng GDP đạt 7,08% vượt mục tiêu mà Chính phủ đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong mười năm gần đây, GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD đã cho thấy nền kinh tế của đất nước ta ngày càng tươi sáng, lạc quan về một kỷ nguyên mới, đời sống người dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc đúng như ước nguyện mà Chủ tịch Hồ Chí minh hằng mong đợi.

Đảng ta là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng, bởi vậy mọi thành tựu cũng như hạn chế của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử luôn gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của Đảng, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đó Đảng phải coi trọng xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, đó là:

Đảng phải coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ. Bởi không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng nên ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi trọng nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn ở Việt Nam. Đảng chú trọng tổng kết thực tiễn để làm rõ những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam. Đảng chú trọng nâng cao trình độ trí tuệ, nắm vững và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan, nâng cao trình độ học vấn của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiểu biết về khoa học lãnh đạo, quản lý để làm sao Đảng luôn là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu cho lợi ích dân tộc.

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, không ngừng bổ sung phát triển Cương lĩnh, đường lối và nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã thường xuyên coi trọng xây dựng Cương lĩnh, đường lối, gắn liền với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Đảng phải thật sự dựa vào dân, tin dân,phát huy trí tuệ của nhân dân trong xây dựng đường lối, chính sách. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mục tiêu chính trị của Đảng là lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, củng cố độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Tăng cường xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng về mọi mặt. Sức mạnh và vai trò lãnh đạo được thể hiện ở sức mạnh của hệ thống tổ chức, tinh thần kỷ luật và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đều luôn chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và sinh hoạt Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Chú trọng trẻ hóa và nâng cao trình độ của đảng viên, chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phát huy các giá trị truyền thống của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Vì vậy, đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết là đổi mới sự lãnh đạo đối với Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết, lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa thành Hiến pháp và pháp luật. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc thật sự dân chủ, vì dân, thiết thực, nói đi đôi với làm, hết sức chú trọng trong phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Kể từ khi ra đời, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Linh Tuệ (T.h)

Bài liên quan

Tin mới

Thanh Hóa: Thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão năm 2023
Thanh Hóa: Thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão năm 2023

Chiều 2/6, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập cấp huyện.

Siêu thị T&T Mart - Sự lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng
Siêu thị T&T Mart - Sự lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng

Với phương châm kinh doanh “Ưu tiên chất lượng, dịch vụ hàng hóa để làm hài lòng khách hàng” - Siêu thị T&T Mart (địa chỉ đường tỉnh DT 208 thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) đã không ngừng lỗ lực, tiếp thu ý kiến khách hàng, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh nhằm mang lại cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt nhất.

Công bố điểm chuẩn vào Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2023 - 2024
Công bố điểm chuẩn vào Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2023 - 2024

Ngày 2/6, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã công bố kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Thanh Hóa triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A
Thanh Hóa triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A

Chiến dịch bổ sung Vitamin A năm 2023 tại Thanh Hóa, diễn ra trong tháng 6, dự kiến có khoảng hơn 400.000 trẻ được uống bổ sung Vitamin A liều 200.000UI, hơn 39.000 trẻ được uống bổ sung Vitamin A liều 100.000UI...

Vina CHG phối hợp BCĐ389/Cà Mau tổ chức Hội thảo chống hàng giả trên thương mại điện tử
Vina CHG phối hợp BCĐ389/Cà Mau tổ chức Hội thảo chống hàng giả trên thương mại điện tử

Ngày 2/6/2023, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389/Cà Mau, Cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty CP Phát triển Khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG) tổ chức Hội thảo về các quy định pháp luật và giải pháp chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu trên môi trường thương mại điện tử.

SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan
SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan

Chính thức được đồng sở hữu bởi Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Krungsri, SHBFinance đặt mục tiêu, đến năm 2025, sẽ nằm trong Top 4 công ty tài chính tiêu dùng hoạt động an toàn hiệu quả nhất Việt Nam, phục vụ thêm 1 triệu khách hàng hạnh phúc...