Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: cải cách

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách TTHC ngành BHXH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách TTHC ngành BHXH

04/05/2020, 18:45

Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách thủ tục hành chính (TTHC) BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 710/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ Giúp việc BCĐ.

Chính phủ chỉ đạo về cải cách tiền lương; khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

Chính phủ chỉ đạo về cải cách tiền lương; khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc

04/02/2023, 10:59

Trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách. Triển khai các giải pháp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng cơ chế, chính sách cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc.