Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng bền vững

Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015.

THCL Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015.

Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng bền vững - Hình 1

 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tại đây, các cổ đông đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014; kế hoạch kinh doanh năm 2015, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Kết quả khả quan
Cụ thể năm 2014, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.

Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.175 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, tăng trưởng 1,5% so với năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5%. Với kết quả này, Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm đạt sự tăng trưởng khả quan trong đó tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tăng trưởng mạnh mẽ, lần đầu cán đích 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2013, doanh thu khai thác mới đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 6.510 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý bất động sản đều đạt sự tăng trưởng ổn định, góp phần vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược trong các năm tiếp theo. 
Cũng trong năm 2014, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết giảm chi phí, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai các biện pháp tiết kiệm trong toàn hệ thống và hoàn thành mục tiêu tiết giảm 155 tỷ đồng. 

Cũng tại ĐHCĐ, Tập đoàn Bảo Việt đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tập đoàn theo hướng phù hợp hơn với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như thực tiễn quản trị, điều hành của doanh nghiệp. 

Việc bổ sung nội dung về lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đào tạo là hoạt động nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt đã được Bộ Tài chính phê duyệt và mục tiêu chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2016 - 2020. Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai kiện toàn tổ chức, mô hình quản trị, trong đó Khối Công nghệ thông tin và Trung tâm Đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong điều kiện Tập đoàn Bảo Việt đang thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng kinh doanh tập trung. 

Cũng tại Đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt gồm 9 thành viên; BKS gồm 5 thành viên. 

Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã giới thiệu và phát hành Báo cáo thường niên tích hợp, Báo cáo phát triển bền vững năm 2014. 

Nắm bắt xu hướng của thế giới, Bảo Việt lần đầu tiên triển khai báo cáo tích hợp bao gồm các nội dung về quản trị, hoạt động kinh doanh của Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững và Báo cáo tài chính, nhằm mang lại một bức tranh tổng thể, cung cấp thông tin tổng hợp và đầy đủ nhất về hoạt động của doanh nghiệp không chỉ trong năm 2014 mà còn trong suốt quá trình phát triển của Bảo Việt nửa thế kỷ qua. 

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết: Với thông điệp “Bảo Việt - Nửa thế kỷ Vì những niềm tin của bạn”, Bảo Việt mong muốn thể hiện sự trân trọng, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp trong suốt nửa thế kỷ qua; tập trung khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tiềm ẩn và sẵn có trong toàn hệ thống, từ đó tạo đà phát huy sức mạnh tổng thể để khởi đầu cho nửa thế kỷ phát triển tiếp theo. Qua đó, thể hiện hành trình phát triển nửa thế kỷ đầy tự hào của một doanh nghiệp tiên phong trên thị trường tài chính - bảo hiểm; ngày càng cải thiện chất lượng trong hoạt động cung cấp thông tin cho nhà đầu tư với những thông tin đa chiều và đi vào chiều sâu. 

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bảo Việt ra mắt báo cáo thường niên tích hợp trên nền tảng di động nhằm mang lại tiện ích cho người dùng, hạn chế sử dụng bản in, góp phần bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2015 dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen, năm 2015, toàn Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 18.910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.140 tỷ đồng; Công ty Mẹ đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.316 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 980 tỷ đồng. 

Năm 2015 đánh dấu chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, là năm quan trọng trong thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015 và cũng là năm bản lề cho xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, toàn Tập đoàn sẽ tập trung hòan thiện cơ chế chính sách; tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ; khơi thông các nguồn lực trong toàn hệ thống thông qua thúc đẩy phối hợp và hoạt động bán chéo sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; hoàn thành xây dựng kế hoạch chiến lược của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt giai đoạn 2016 - 2020. 
BOX: Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt: “Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và bền vững, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tôi tin tưởng rằng, trong năm 2015 - năm đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ phát triển đầy tự hào, Bảo Việt sẽ tập trung khơi thông mọi nguồn lực để phát triển nhanh hơn, năng động hơn và tự tin hơn, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh và giữ vững cam kết của mình đối với khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng; tạo sức bật mới cho những chặng đường phát triển tiếp theo”.

Hoàng Lộc

Tin mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Tối 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Gam màu trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu PVOIL-Tổng Công ty Dầu Việt Nam
Gam màu trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu PVOIL-Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Thương hiệu PVOIL không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu, PVOIL đã gặp phải không ít thăng trầm như: Đầu tư tài chính kém hiệu quả, tình hình kinh doanh thì trồi sụt liên tục, HNX đưa hơn 1 tỷ cổ phiếu OIL vào diện cảnh báo…

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp là yêu cầu bức thiết
Kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp là yêu cầu bức thiết

Để phát hiện những hành vi tiêu cực, tham nhũng cần phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có cơ chế kiểm soát quyền lực.

Khuyến cáo rủi ro khi xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng đột biến
Khuyến cáo rủi ro khi xuất khẩu gạo sang Indonesia tăng đột biến

Theo kế hoạch, Chính phủ Indonesia quyết định sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể. Điều này mở ra cơ hội cho xuất khẩu gạo của Việt Nam, song, cơ quan quản lý Nhà nước cũng cảnh báo những rủi ro có thể xảy đến, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu gạo cần lưu ý.

Bắc Ninh điều tra 15 vụ với 66 bị can về các tội danh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực
Bắc Ninh điều tra 15 vụ với 66 bị can về các tội danh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả công tác quý I/2023, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự, chủ trì.

Giá tiêu hôm nay 30/03: Dao động quanh mốc từ 63.500 – 65.500 đồng
Giá tiêu hôm nay 30/03: Dao động quanh mốc từ 63.500 – 65.500 đồng

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số địa phương sau phiên đi ngang.