Trái phiếu chính phủ sắp phát hành trên thị trường vốn quốc tế

18:19:00 19/12/2017

THCL - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trong đó có nêu rõ về phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường vốn quốc tế.

Theo đó, về quy trình phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, dự thảo nghị định nêu rõ, căn cứ dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm, Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế.

Đang lấy ý kiến cho Đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế

Đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật quản lý nợ công.

Chính phủ phê duyệt đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế với các nội dung cơ bản sau: Mục đích phát hành và sử dụng vốn; thị trường phát hành; đồng tiền, khối lượng, kỳ hạn và phương thức phát hành; Thời điểm dự kiến phát hành; trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Căn cứ Đề án phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đã được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, bao gồm các nội dung sau: Khối lượng phát hành; dự kiến khung lãi suất phát hành; thời điểm phát hành; trách nhiệm của Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức phát hành trái phiếu theo quy trình: Lựa chọn các tổ chức hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành, lựa chọn các tư vấn pháp lý, hoàn thiện hồ sơ phát hành, đánh giá hệ số tín nhiệm, tổ chức quảng bá, tổ chức phát hành, tiếp nhận vốn, hoàn tất giao dịch phát hành.

Hưng Khánh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng