Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”

12:03:53 12/01/2016

THCL Chiều 12/1, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước” (1986-2016).

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016), thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Triển lãm khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... cũng như các bài học rút ra trong những năm đổi mới là tiền đề quan trọng cho sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm gồm ba phần, giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát về quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua. 

Phần 1 của triển lãm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam với các bức ảnh về các kỳ Đại hội Đảng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, cũng như cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong thời kỳ bao cấp với cảnh xếp hàng chờ mua lương thực, thực phẩm theo tem phiếu, xếp xô, thùng chờ lấy nước trong giai đoạn thiếu điện nước; việc thực hiện “khoán 10,” khoán “100” mở đầu cho đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Xuyên suốt các bức ảnh, tư liệu của phần I cho thấy sự hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng là một quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có những bước đi phù hợp. 

Từ Đại hội VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn.

Trong phần 2, triển lãm giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới. Đây là giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần 3 là những hình ảnh giới thiệu các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

​Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua. Triển lãm cũng khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Tại lễ khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thúy Đức, quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Sự hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta là một quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu lý luận, sáng tạo, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có những bước đi phù hợp. Từ Đại hội VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng ta liên tục được bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện nhiều vấn đề quan trọng về nhận thức cũng như chủ trương, biện pháp thực hiện và năng lực cụ thể hóa trong thực tiễn. Thành tựu và những bài học đúc kết từ 30 năm đổi mới, phát triển đất nước tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đó vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

G.Linh (Thương hiệu và Công luận)

 

 

 

 

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?