Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Tứ Kỳ - Hải Dương: Phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2020

Báo cáo của UBND huyện Tứ Kỳ, hiện có 14/22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13 xã đang nỗ lực triển khai thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tứ Kỳ đang nỗ lực phấn đấu: Trong năm nay, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện nông thôn mới.

Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Minh Đức (Tứ Kỳ)Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Minh Đức (Tứ Kỳ)

Xây dựng xã nông thôn mới

Trong báo cáo trình HĐND huyện Tứ kỳ tháng 6/2020 về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, đã nêu rõ những nội dung cốt lõi – thực hiện cho bằng được. 

Theo đó, về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiên chương trình gia đoạn 2016 – 2020. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện (BCĐ) cụ thể hóa bằng kế hoạch từng năm; phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị hướng dẫn các địa phương trong huyện thực hiện từng tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách.

BCĐ định kỳ làm việc với các cơ quan và UBND các xã đăng ký phấn đấu đạt nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; nghe báo cáo tình hình và bàn giải pháp thực hiện; phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ giao.

Đối với công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn, Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch tổ chức thực hiện, cách làm hay, điển hình tiên tiến được tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và mọi người dân qua đài phát thanh huyện, đài phát thanh các xã, hội nghị tập huấn tuyên truyền, có sự lồng ghép nội dung sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. BCĐ chỉ đạo Văn phòng Nông thôn mới huyện tổ chức 10 lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho lãnh đạo công chức UBND các xã và cán bộ văn phòng nông thôn mới huyện.

Chính nhờ sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng bộ, sự đoàn kết, đồng sức, chung lòng của hết thảy người dân, đã mang lại những kết quả khả quan về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, tính đến tháng 6/2020, tổng số các xã đạt được là 409 tiêu chí (tăng 3 tiêu chí so 2019 và 132 tiêu chí so 2015); bình quân mỗi xã đạt 18,6 tiêu chí; 16/22 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí (chiếm 72% số xã), tăng 15 xã so  2015. Trong đó, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã được thẩm định cơ bản hoàn thành,3 xã đạt 18 tiêu chí,3 xã đạt 17 tiêu chí…

Hiện nay, 14 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13 xã còn lại đang tích cực triển khai thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí nông thôn mới nâng cao bình quân của các địa phương đạt được là 14,3 tiêu chí/xã.

Có 7 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao (Quảng Nghiệp, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Hà Kỳ, Quang Phục, Dân Chủ, Quang Trung); 2 xã đạt từ 13 - 14  tiêu chí (Minh Đức, Bình Lãng); 4 xã đạt từ 11 - 12 tiêu chí (An Thanh, Nguyên Giáp, Hà Thanh, Tái Sơn).

Trong đó, 100% số xã đạt các tiêu chí về quy hoạch  thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, lao động có việc làm. Tuy nhiên, tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa có tỷ lệ xã đạt thấp (tiêu chí giao thông đạt 21,43% số xã, tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa đạt 35,71% số xã).

 Xây dựng huyện nông thôn mới

Cùng với việc nỗ lực phấn đấu các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, Đảng bộ Tứ Kỳ cũng quyết tâm thực hiện mục tiêu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020. Đến nay, Tứ Kỳ đã đạt 6/9  tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trước hết, về tiêu chí giao thông: Trục đường huyện quản lý, có 10 tuyến với tổng chiều dài 33,6 km, quy mô đường cấp IV theo TCVN 4050 - 2005; tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Hệ thống cầu - cống trên các tuyến, được xây dựng kiên cố, cơ bản phù hợp với quy mô của đường. Toàn bộ hệ thống đường huyện quản lý, đều được bảo trì hằng năm.

Tiêu chí thủy lợi: Huyện có 2 tuyến đê trực tiếp chống lũ với chiều dài 7 km. Toàn huyện có 102 trạm bơm, hệ thống công trình thủy lợi liên xã được quy hoạch đồng bộ với hệ thống thủy lợi tại các xã, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tăng cường phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tiêu chí về sản xuất: Thực hiện quy vùng, có 160 vùng lúa tập trung với diện tích 1.906 ha; 65 vùng rau màu chuyên canh, 20 vùng sản xuất tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm, tổng diện tích 695 ha tại 16 xã; mở rộng 175 ha nuôi trồng thủy sản tập trung, 6 vùng rươi – cáy, diện tích 225,6 ha.

Từ năm 2016 đến nay, đã chuyển đổi 33 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012; thành  lập mới 9 hợp tác xã, các tổ chức kinh tế này đang hoạt động có hiệu quả.

Tiêu chí vềan ninh trật tự: Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề, UBND huyện ban hành kế hoạch bảo vệ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện được thành lập năm 2011, theo đó, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thường xuyên được kiện toàn khi có thay đổi về nhân sự. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới được thành lập năm 2015, thường xuyên được kiện toàn, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn.

Hiện nay, còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là Tiêu chí quy hoạch vùng, Tiêu chí y tế - văn hóa và Tiêu chí về môi trường, Tứ Kỳ sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2020 để đạt mục tiêu huyện nông thôn mới.

Có được những thành quả đó, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện đã đồng lòng, chung sức đóng góp vật chất vàtinh thần, vì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, trong giai đoạn vừa qua, tổng nguồn vốn huy động trên toàn huyện là 948,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh 104,6 tỷ đồng, ngân sách huyện 34,5 tỷ đồng, tổng ngân sách các xã 45,7 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép 58,6 tỷ đồng, nguồn vồn tín dụng  608,5 tỷ đồng, nguồn vốn từ các doanh nghiệp,hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác 20,7 tỷ đồng.

Nhân dân trong huyện đã hiến hơn 63.000 m2 đất thổ cư và đất ruộng, hơn 25.600 ngày công lao động và góp hơn 47 tỷ đồng, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trong huyện, Tứ Kỳ quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn; cơ cấu kinh tế nông thôn tích cực chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Tuấn Minh

Bài liên quan

Tin mới

Doanh nghiệp trúng thầu mỏ cát 2.811 tỷ đồng tại An Giang hoạt động thế nào?
Doanh nghiệp trúng thầu mỏ cát 2.811 tỷ đồng tại An Giang hoạt động thế nào?

Đăng ký kinh doanh chính là "giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú", "hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình", nhưng mới đây Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S Home đang khiến dư luận vô cùng sửng sốt, khi trúng thầu mỏ cát trên sông Tiền, tỉnh An Giang với giá trên 2.811 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng: Sẽ đưa giải đua thuyền buồm từ Bến Du thuyền Vũng Tàu Marina về với sông Hàn
Thành phố Đà Nẵng: Sẽ đưa giải đua thuyền buồm từ Bến Du thuyền Vũng Tàu Marina về với sông Hàn

“Thành phố Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tối đa về mọi mặt để Công ty CP Vũng Tàu – Marina tổ chức thành công giải đua thuyền buồm trên sông Hàn, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2021 sắp tới”.

Đồng Nai: Thực hư về dự án mang tên Khu dân cư Star New City?
Đồng Nai: Thực hư về dự án mang tên Khu dân cư Star New City?

Khu đất mặt tiền đường Phùng Hưng (xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vốn là đất của một cá nhân đứng tên, xin tách thửa, nhưng lại được hô “biến” thành dự án mang tên Khu dân cư Star New City để phân lô bán nền.

Tăng cường giám sát, hạn chế gian lận đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
Tăng cường giám sát, hạn chế gian lận đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo quy định mới, đối với kinh doanh xăng dầu phải lập hóa đơn theo từng lần bán hàng (kể cả bán lẻ tại các cây xăng) và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đối với các khách hàng theo từng ngày về cơ quan thuế.

Mua nhà dễ dàng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,9% tại VPBank
Mua nhà dễ dàng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,9% tại VPBank

Từ nay đến hết 31/12/2021, khách hàng có nhu cầu vay mua nhà phố, bất động sản có giấy chủ quyền sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ VPBank với kỳ hạn linh hoạt chỉ từ 5,9%/năm trong 03 tháng đầu tiên, 8,1%/năm trong 06 tháng hoặc 8,9%/năm trong 24 tháng đầu tiên.

Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021
Bắn pháo hoa nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao, thời lượng 15 phút, vào tối ngày 20/4/2020, tại thành phố Việt Trì nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021.