Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Ban hành Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 515/QĐ-BHXH về Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Quy chế gồm 12 Điều, trong đó, quy định một số quy trình về: Tăng trẻ em dưới 6 tuổi, giảm người tham gia trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình; hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Quy trình tăng trẻ em dưới 6 tuổi trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình

Trường hợp chưa kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp: Khi có phát sinh thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, UBND xã lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, gửi cơ quan BHXH; nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH chuyển đến để trả cho trẻ em.

Trường hợp đã kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, hằng ngày, UBND xã gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi đến cơ quan BHXH, không phải lập hồ sơ; nhận hồ sơ từ cơ quan BHXH chuyển đến, thẻ BHYT để trả thẻ cho trẻ em, Phụ lục thành viên hộ gia đình (của Mẫu TK1-TS) để xác nhận bổ sung trẻ em vào đúng hộ gia đình và gửi lại cơ quan BHXH.

Về phía BHXH tỉnh/huyện, cán bộ sổ, thẻ xử lý hồ sơ; chuyển hồ sơ đã được hoàn thiện mã số BHXH (ghi mã số BHXH của trẻ em vào các biểu mẫu) đến cán bộ thu thực hiện các nghiệp vụ phát sinh để cấp thẻ BHYT theo quy định; hoàn thiện hồ sơ (in Phụ lục thành viên hộ gia đình có thông tin của từng trẻ em được cấp mã số BHXH tháng trước liền kề chuyển đến UBND xã để xác nhận bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi vào đúng hộ gia đình, ký Biên bản bàn giao được in từ phần mềm quản lý với UBND xã và scan, lưu trữ trên phần mềm quản lý - trước ngày 3 hằng tháng; nhận Phụ lục thành viên HGĐ từ UBND xã chuyển đến và hoàn thành việc cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trẻ em dưới 06 tuổi vào đúng hộ gia đình, chuyển Mẫu 02-TS và Phụ lục thành viên hộ gia đình đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ để lưu trữ hồ sơ theo quy định - trước ngày 4 hằng tháng)...

Quy trình giảm người tham gia trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình

Trước ngày 3 hằng tháng, cán bộ sổ, thẻ của BHXH tỉnh/huyện chủ trì phối hợp với UBND xã kê khai thành viên hộ gia đình khai tử của tháng trước liền kề vào Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử (Mẫu 01-TS).

Trường hợp đã kết nối liên thông với Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp về dữ liệu khai tử, thì in Danh sách tăng, giảm thành viên HGĐ (của Mẫu 02-TS) có thông tin của từng người khai tử tháng trước liền kề chuyển đến UBND xã để phối hợp xác nhận hộ gia đình có người khai tử; ký Mẫu 02-TS được in từ phần mềm quản lý với UBND xã và scan, lưu trữ trên phần mềm quản lý.

Trước ngày 04 hằng tháng, cán bộ sổ, thẻ của BHXH tỉnh/huyện nhận Mẫu 01-TS từ UBND xã chuyển đến và hoàn thành việc cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử vào đúng hộ gia đình; chuyển Mẫu 01-TS, Mẫu 02-TS đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ để lưu trữ hồ sơ theo quy định.

UBND xã phối hợp với cơ quan BHXH kê khai người khai tử vào Mẫu 01-TS, Mẫu 02-TS và gửi cơ quan BHXH; UBND xã và cơ quan BHXH thực hiện việc giao, nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy trình hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia

Đơn vị quản lý người tham gia tra cứu, tìm kiếm và hướng dẫn người tham gia tra cứu, tìm kiếm đúng mã số BHXH của người tham gia đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp tìm kiếm không thấy mã số BHXH của người tham gia (bao gồm cả người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT tại Việt Nam), hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS, phối hợp với cơ quan BHXH gửi hình ảnh hồ sơ theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này để cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia.

Cán bộ sổ, thẻ của BHXH tỉnh/huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giao dịch điện tử) thực hiện tra cứu, tìm kiếm mã số BHXH của người tham gia theo thông tin kê khai trên Mẫu TK1-TS với cơ sở dữ liệu hộ gia đình; trường hợp xác định chính xác thông tin người tham gia đã được cấp mã số BHXH trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình, thông báo và thống nhất mã số BHXH với người tham gia, đơn vị quản lý người tham gia;

Trường hợp tra cứu, tìm kiếm thấy người tham gia có thông tin chưa đầy đủ, chính xác, thực hiện điều chỉnh thông tin người tham gia đã được cấp mã số BHXH trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình, điều chỉnh người tham gia về đúng hộ gia đình (nếu đang ở hộ gia đình khác), đề nghị Tổ kiểm soát phê duyệt điều chỉnh thông tin của của người tham gia (đính kèm hồ sơ);

Trường hợp xác định người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT tại Việt Nam chưa được kê khai trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên Mẫu TK1-TS vào phần mềm hộ gia đình, đề nghị Tổ kiểm soát phê duyệt mã số BHXH cho người nước ngoài (đính kèm hồ sơ); chuyển hồ sơ đã được hoàn thiện mã số BHXH (ghi mã số BHXH của người tham gia vào biểu mẫu) đến cán bộ thu thực hiện các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.

Tổ kiểm soát nhận đề nghị phê duyệt từ cán bộ sổ, thẻ, kiểm soát việc tuân thủ quy trình thực hiện, hồ sơ đính kèm, thông tin của người tham gia và thành viên hộ gia đình  được cập nhật vào phần mềm hộ gia đình; trường hợp thông tin người tham gia và các thành viên trong hộ gia đình đầy đủ, chính xác với hồ sơ kèm theo, tiến hành phê duyệt; trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy trình tra cứu, tìm kiếm thông tin người tham gia, cập nhật, điều chỉnh thông tin người tham gia và các thành viên hộ gia đình không chính xác với hồ sơ kèm theo, thực hiện đúng quy định. Thời gian phê duyệt được thực hiện tối đa 03 giờ làm việc.

Nguyên tắc tra cứu, tìm kiếm thông tin người tham gia và hình ảnh hồ sơ đính kèm làm căn cứ hoàn thiện mã số BHXH

Về nguyên tắc tra cứu, tìm kiếm thông tin người tham gia trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình: Trường hợp tìm kiếm thông tin chủ hộ gia đình, phạm vi tìm kiếm theo thứ tự ưu tiên là trên địa bàn cấp xã, địa bàn cấp huyện, địa bàn cấp tỉnh và trên toàn quốc. Tìm kiếm theo nguyên tắc họ tên, ngày, tháng, năm, sinh, CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ hộ hoặc thông tin của các thành viên trong hộ gia đình để tìm kiếm chủ hộ gia đình.

Trường hợp tìm kiếm thông tin thành viên hộ gia đình, phạm vi tìm kiếm theo thứ tự ưu tiên: trong cùng hộ gia đình; trên địa bàn cấp xã, địa bàn cấp huyện, địa bàn cấp tỉnh và trên toàn quốc. Nguyên tắc tìm kiếm theo thứ tự theo Bộ Thông tin định danh trên toàn quốc; theo CMND/CCCD/Hộ chiếu trên toàn quốc; theo họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính trên toàn quốc; theo họ và tên, năm sinh mã tỉnh khai sinh/mã tỉnh hộ khẩu; theo họ và tên, năm sinh trên toàn quốc.

Danh mục hình ảnh giấy tờ đính kèm làm căn cứ cấp, hoàn thiện mã số BHXH bao gồm Mẫu TK1-TS; CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh (đối với người chưa được cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu); giấy tờ khác.

 PV

Tin mới

Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 30 nghìn quả trứng gia cầm nhập lậu
Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 30 nghìn quả trứng gia cầm nhập lậu

Ngày 22/4, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép gần 30 nghìn quả trứng gia cầm nhập lậu.

Từ 27/4 triển khai tuyến bus miễn phí Hạ Long - Yoko Onsen Quang Hanh
Từ 27/4 triển khai tuyến bus miễn phí Hạ Long - Yoko Onsen Quang Hanh

Từ ngày 27/4/2024, Yoko Onsen Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả) triển khai tuyến xe bus miễn phí đưa đón du khách từ thành phố Hạ Long đến Yoko Onsen Quang Hanh - khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng chuẩn phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam.

Quảng Ninh phấn đấu đứng trong TOP 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện
Quảng Ninh phấn đấu đứng trong TOP 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện

Ngày 22/4, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung, trong đó có đánh giá tình hình, kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chung kết Hội thi “Ứng dụng Chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học” năm học 2023 – 2024
Chung kết Hội thi “Ứng dụng Chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học” năm học 2023 – 2024

Ngày 22/4, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức Vòng chung kết Hội thi “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học” năm học 2023 - 2024.

Lạng Sơn: Tổ chức hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng Tư
Lạng Sơn: Tổ chức hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng Tư

Chiều 22/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng Tư. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến 215 điểm cầu cấp huyện, cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của hơn 6.200 đại biểu.

Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024
Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024

Ngày 22/4, tại Điện Biên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”.