Những nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát biển năm 2019

21:09:00 11/02/2019

THCL - Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển, năm 2019, lực lượng Cảnh sát biển đã xác định một số nội dung, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ Cảnh sát biển. Theo đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo chiến lược, trên cơ sở nâng cao năng lực tư duy, năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình, từ đó có quyết sách đúng, trúng trong xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nhanh chóng xử lý tốt các tình huống trên biển.

Tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách trên biển và xây dựng cơ quan, đơn vị; trong bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống tội phạm, xử lý vi phạm và cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư dân; trong xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh trên biển và hợp tác quốc tế. Theo đó, làm tốt công tác nắm, phân tích tình hình, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng chủ trương đối sách, đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế các tình huống trên biển; theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan, tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên biển, nhất là việc nước ngoài đưa các tàu dịch vụ, bảo vệ vào hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

Chủ động, tích cực nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thi hành Luật Cảnh sát biển. Cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bám sát nhiệm vụ trong tình hình mới

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá trong đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “thiết thực, cơ bản, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tổ chức tốt các hội thi, hội thao, diễn tập theo mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển hiện đại làm mục tiêu huấn luyện; coi trọng chất lượng đào tạo chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong toàn Lực lượng, phấn đấu tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2% quân số, không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Không để mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện và tham gia giao thông. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 1357 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bảo đảm sát với thực tiễn; tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ vào Lực lượng Cảnh sát biển theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc.

Trong quá trình huấn luyện, phải làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, công tác bảo đảm vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện. Thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống văn kiện kế hoạch, quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác huấn luyện của các chuyên ngành, các cơ quan chức năng cấp trên. Kế hoạch huấn luyện chiến đấu của các đơn vị cần được xây dựng chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ, khoa học. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung và tổ chức phương pháp trong thực hành huấn luyện, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Nội dung huấn luyện cần được bảo đảm theo hướng tăng cường thực hành, thực tế; nâng cao chất lượng khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là những vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Tăng cường huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng, tính năng kỹ, chiến thuật của từng trang thiết bị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị

Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có vai trò rất quan trọng trong xây dựng quân đội, xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển về chính trị, tư tưởng và tổ chức.  “Ở đâu mà công tác chính trị trong quân đội, công tác của các chính ủy làm được chu đáo nhất… thì ở đấy không hề có tình trạng lỏng lẻo trong quân đội, quân đội giữ được trật tự tốt hơn và tinh thần của họ cũng cao hơn, ở đấy thu được nhiều thắng lợi hơn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta”. Tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT trong quân đội, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh viết: “Toàn bộ công tác chính trị là để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Công tác chính trị đã trở thành một truyền thống sâu sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu, công tác, sinh hoạt của quân đội ta, đã trở thành linh hồn, mạch sống không thể thiếu được của quân đội ta”. Vì thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị trở thành động lực, phát huy sức mạnh nội sinh để các đơn vị trong toàn Lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo cần triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT trong toàn Lực lượng; tập trung xây dựng quy hoạch, kiện toàn, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới các mặt CTĐ, CTCT, tập trung vào công tác cán bộ, tuyên truyền, giáo dục, thi đua, dân vận, chính sách, xây dựng toàn Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của bộ đội đối với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng năng lực cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện thực chất, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 4; Cục Nghiệp vụ và Pháp luật; Đoàn Trinh sát số 2; Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 là các đơn vị điểm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời làm tốt công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực cho mọi tổ chức và cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, bảo vệ an ninh, đối ngoại quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường xuyên học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện thể lực. Tổ chức tuần tra, kiểm tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên biển, trong đó tập trung các vùng biển trọng điểm (cửa vịnh Bắc bộ, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khu vực DK1, vùng biển giáp ranh Việt Nam – Indonesia, Malaysia, khu vực Bắc Đảo Phú Quốc).

Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế trên trường quốc tế

Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đối ngoại quốc phòng, chủ động, tích cực phát triển, mở rộng quan hệ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước theo xu thế hợp tác, phát triển, hội nhập. Qua đó, góp phần ngăn ngừa nguy cơ xung đột trên biển, nâng cao vị thế, hình ảnh của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trên trường quốc tế, tạo dựng niềm tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đối ngoại Cảnh sát biển theo đúng phương châm, chủ trương, đối sách, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia nhưng không để lợi dụng, tạo cớ đẩy tình hình lên cao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị, để xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, thúc đẩy quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển, Cảnh sát biển các nước, ưu tiên các nước trong khu vực, các nước có vùng biển giáp với nước ta và các đối tác truyền thống. Những vấn đề quan tâm là trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin an toàn, an ninh hàng hải, kinh nghiệm thực hiện pháp luật trên biển, điều khiển tàu... Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động song phương, đa phương, tiếp tục đón tàu các nước có mối quan hệ với Việt Nam và các tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục giao lưu, thăm các nước bạn. Qua các hoạt động đón, thăm tàu để cán bộ, chiến sĩ các bên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, xử lý ô nhiễm môi trường biển và cùng nhau luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển. Những hoạt động thiết thực này để góp phần làm phong phú hơn kiến thức và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt, thông qua các hoạt động đối ngoại, Cảnh sát biển Việt Nam mang thông điệp hợp tác, phát triển và hội nhập đến với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước.

Đẩy mạnh phát triển khoa học quân sự, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào xây dựng Lực lượng; chú trọng bảo đảm, bí mật an toàn thông tin; đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn tài liệu khoa học, ứng dụng phục vụ cho huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật. Phối hợp với các quân khu, bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố ven biển triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ nắm tình hình trên biển và nhiệm vụ quản lý ngư dân, huấn luyện các khung cán bộ, huy động nhân lực phương tiện theo Thông tư số 153/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ với các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật trên hướng biển và địa bàn liên quan. Nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt tình hình; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm kỹ thuật trong mọi tình huống gắn với bảo đảm an toàn; xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật toàn diện, có chiều sâu; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy nhanh các dự án đóng mới, tiếp nhận tàu thuyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật năm 2019. Đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Lực lượng; tiếp tục triển khai quyết liệt các dự án xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; quyết tâm hoàn thành tốt chỉ lệnh Công tác Hậu cần năm 2019. Nâng cao hiệu quả công tác tài chính, quản lý tài sản, nhất là khâu dự toán điều hành ngân sách, quyết toán thanh kiểm tra; triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án Đổi mới công tác tài chính; phục vụ tốt Kiểm toán Nhà nước kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các mệnh lệnh hành chính, kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; thực hiện tốt công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính…

Cảnh sát biển Việt Nam với chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền. Vì thế, hơn lúc nào hết, toàn Lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2019; quyết tâm xây dựng nội bộ ngày càng vững mạnh. xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng. 

Theo L.Giang/BCĐ 389 Quốc gia

KĐT Nam Trung Yên: Cận cảnh dự án 10 năm đắp chiếu

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành