Bắc Ninh: Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:35:31 26/09/2020

THCL - Sau ba ngày làm việc (24 - 26/9/2020), với tinh thần nghiêm túc, sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hộiĐại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội Quyết nghị: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong báo cáo chính trị tại Đại hội.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu đề ra.

Các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phương thức lãnh đạo của Đảng được đổi mới, dân chủ trong Đảng được mở rộng. Sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới; tạo sự đồng thuận và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tăng trưởng kinh tế 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực; đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người giảm; xây dựng hệ thống chính trị kiến tạo và phục vụ, phát hiện những vấn đề giải quyết từ cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin luôn nằm trong nhóm tốt trong cả nước. Vai trò, vị thế tỉnh Bắc Ninh ngày càng được nâng cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, thành phố Bắc Ninh được Chính phủ công nhận là đô thị loại I; 100% số xã và các huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới; tỉnh Bắc Ninh được xếp loại đơn vị hành chính loại II và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX còn có những khuyết điểm, hạn chế:

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn có mặt hạn chế. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa cao. Công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên ở một số nơi chưa sâu rộng; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức còn thấp; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp cơ sở còn khó khăn.

Một số chỉ tiêu Nghị quyết đại hội chưa hoàn thành là: Tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, quy mô công nghiệp, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom. Ngành dịch vụ chưa tạo được những yếu tố bứt phá, sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư công, xây dựng cơ bản, tài chính tại một số địa phương còn có mặt bất cập; xử lý ô nhiễm môi trường chậm. Chất lượng giáo dục đại trà chưa tương xứng; thiếu lao động chất lượng cao. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng có lúc còn chưa kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác vận động, thu hút người Việt Nam ở ngoài nước về đầu tư, đóng góp cho tỉnh chưa nhiều.

Về phương hướng chung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giai đoạn 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2045: Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Đại hội đặt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7 - 8%.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0%; dịch vụ 19,5%; thuế sản phẩm 4,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,3%.

GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.800 - 8.200 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 - 136 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt hơn 38.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 2 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Duy trì 100% các xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế...

Hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm kết nạp trên 1.500 đảng viên mới; trên 85% số cơ quan, chính quyền cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% tổ chức cơ sở của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá

Về nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, gắn công nghiệp hóa với phát triển mở rộng không gian đô thị văn minh, hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng, tạo động lực mới với vai trò cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường. Giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng hợp tác đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực và phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận và môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững.

Về giải pháp đột phá: Tiếp tục thực hiện chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò, vị thế và mở rộng kết nối cực tăng trưởng Vùng; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng; phát triển các thành phần kinh tế, lĩnh vực có thế mạnh. Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thực hiện quy hoạch vùng tỉnh, đẩy nhanh lộ trình nâng cấp các đô thị và quá trình đô thị hóa, tập trung cao khắc phục ô nhiễm môi trường; hỗ trợ hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, sản xuất công nghệ cao, thương mại - dịch vụ quy mô lớn; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh…

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp thu hoàn chỉnh Chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Theo bacninh.gov.vn

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành