BHXH Việt Nam: Công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ

16:35:45 30/09/2020

THCL - Sáng 30/9, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị kiện toàn, cơ cấu lại theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghịToàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thành - Vụ trưởng Vụ TCCB (BHXH Việt Nam) đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, theo Kế hoạch số 2575 ngày 12/8/2020 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành, trong đó yêu cầu tới thời điểm trước ngày 1/10/2020  phải hoàn thành các quy trình thủ tục theo quy định để các đơn vị được cơ cấu, tổ chức theo Nghị định 89 chính thức từ ngày 1/10/2020. Sau gần 2 tháng, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Giám đốc, các Phó tổng Giám đốc, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, đến nay đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Theo đó:

Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ 

Tổng Giám đốc đã ký ban hành Quyết định số 1215/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ trên cơ sở hợp nhất Ban Thu và Ban Sổ, thẻ. Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ được cơ cấu gồm 6 phòng nghiệp vụ. (Phòng Kế hoạch- Tổng hợp; Phòng Quản lý thu và Khai thác đối tượng bắt buộc; Phòng Quản lý thu và Phát triển đối tượng tự đóng; Phòng Quản lý Sổ BHXH, Thẻ BHYT; Phòng Quản lý thông tin người tham gia; Phòng Quản lý nợ).

Về nhân sự: Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc đã ban hành:

Quyết định số 1195/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Văn Hào- Trưởng Ban Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1192/QĐ-BHXH, ngày 24/9/2020 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Thu, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1191/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Mai Hạnh, Phó Trưởng Ban Thu, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ kể từ ngày 01/10/2020 đến thời điểm nghỉ hưu.

Quyết định số 1199/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Thu, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1190/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Quốc Túy, Phó Trưởng Ban Sổ, thẻ, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định Điều động toàn bộ 11 viên chức của Ban Sổ- thẻ và 31 viên chức, NLĐ của Ban Thu sang Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ.

Ban Thực hiện Chính sách BHYT

Tổng Giám đốc đã ký ban hành quyết định số 1216/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện Chính sách BHYT trên cơ sở hợp nhất Ban Dược và Vật tư y tế và Ban thực hiện chính sách BHYT. Ban Thực hiện chính sách BHYT gồm 5 phòng nghiệp vụ. (Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Quản lý Nghiệp vụ và phương thức chi trả; Phòng Chế độ bảo hiểm y tế; Phòng Quản lý thuốc; Phòng Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế).

Về nhân sự, căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc đã ban hành:

Quyết định số 1185/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phúc- Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế giữ chức vụ Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Quý, Phó Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT kể từ ngày 01/10/2020.    

Quyết định số 1183/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1223/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Thao, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1217/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định Điều động toàn bộ 10 viên chức của Ban Dược và Vật tư y tế và 21 viên chức, NLĐ hợp đồng của Ban Thực hiện chính sách BHYT sang Ban Thực hiện chính sách BHYT.

Tạp chí BHXH

Tổng Giám đốc đã ký ban hành Quyết định số 1228/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí BHXH trên cơ sở hợp nhất Báo BHXH và Tạp chí BHXH theo Nghị định 01/2016. Theo Nghị định 89, Tạp chí BHXH được cơ cấu gồm 5 phòng và tương đương (Phòng Phóng viên; Phòng Thông tin điện tử; Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Hành chính- Trị sự;  Phòng Phát hành - Quảng cáo và Đại diện Tạp chí BHXH tại TP.Hồ Chí Minh).

Về nhân sự, căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc đã ban hành:

Quyết định số 1196/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Hải Hồng, Tổng Biên tập Báo BHXH giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí BHXH kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1184/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Đình Cự, Phó Tổng Biên tập Báo BHXH giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1194/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Việt, phó Tổng Biên tập Báo BHXH giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định 1197/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Dương Ngọc Ánh, phó Tổng Biên tập quản lý, điều hành Tạp chí BHXH giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1200/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Kim Phương, phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1193/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH kể từ ngày 01/10/2020.

Điều động toàn bộ viên chức, NLĐ của Tạp chí BHXH và Báo BHXH sang Tạp chí BHXH mới.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Tổng Giám đốc đã ký và ban hành Quyết định số 1218/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng;  gồm 04 phòng  (Phòng Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn; Phòng Chăm sóc khách hàng; Phòng Nghiệp vụ; Văn phòng. )

Về nhân sự:

- Quyết định số 1198/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng kể từ ngày 01/10/2020.

- Quyết định số 1182/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng kể từ ngày 01/10/2020.

- Quyết định số 1181/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng kể từ ngày 01/10/2020 cho đến khi nghỉ hưu.

-  Đối với Kế toán trưởng: Điều động, bổ nhiệm bà Đặng Thị Lan, Kế toán trưởng Trung tâm Giám định và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

- Điều động toàn bộ viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại Phòng Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng thuộc Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

- Chuyển toàn bộ viên chức, lao động hợp đồng thuộc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam về công tác tại BHXH TP Hồ Chí Minh và BHXH tỉnh Bình Dương.

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Nam chuyển giao nhiệm vụ giám định BHYT và thanh toán Đa tuyến về Trung tâm Giám định và Thanh toán Đa tuyến và nhiệm vụ dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

- Trung tâm Truyền thông chuyển giao Hệ thống chăm sóc khách hàng về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến

Thực hiện theo Quyết định số 1219/QĐ-BHXH ngày 29/9/2020 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định và Thanh toán Đa tuyến.

Thực hiện đổi tên Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thành Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, gồm 05 phòng, (Văn phòng; Phòng Thanh toán Đa tuyến; Phòng Nghiệp vụ giám định; Phòng Phân tích - Dự báo; Phòng Quản lý, vận hành Hệ thống giám định điện tử).

- QĐ số 1180/QĐ-BHXH ngày 24/9/2020 về việc thay đổi chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thành chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến thuộc BHXH Việt Nam đối với ông Dương Tuấn Đức kể từ ngày 01/10/2020.

- Giao Giám đốc trung tâm Giám định BHYT và thanh toán Đa tuyến ban hành quyết định thay đổi tên gọi chức danh phù hợp với đơn vị mới đối với viên chức quản lý tại các Phòng nghiệp vụ.

Không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 04 đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ thi đua – Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ.           

- Chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế sang Văn phòng và thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng. Điều động 05 nhân sự (Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng, 2 viên chức, 1 lao động hợp đồng) tại phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế sang  nhận nhiệm vụ tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết: BHXH Việt Nam đã ban hành các quyết định về tổ chức, nhân sự các đơn vị thuộc diện kiện toàn, cơ cấu theo Nghị định số 89/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2020. Trong thời gian ngắn, với khối lượng công việc nhiều, đến nay, việc thực hiện đã đảm bảo đúng tiến độ, công chức các đơn vị thể hiện đoàn kết, thống nhất cao thực hiện Nghị quyết, công tác triển khai, bàn giao nhiệm vụ nhân sự, tài chính, tài sản đảm bảo minh bạch; việc rà soát đánh giá công chức viên chức được đảm bảo và có tính kế thừa, đổi mới ko ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị chung của toàn Ngành.

Tổng Giám đốc biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng của các cá nhân, đơn vị; đồng thời chúc mừng lãnh đạo các ban, đơn vị đã được tín nhiệm tiếp tục bổ nhiệm vào các đơn vị sau kiện toàn. "Đối với các đơn vị sáp nhập: Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ, Ban Thực hiện Chính sách BHYT, Tạp chí BHXH, trên cơ sở nền tảng từ 2 đơn vị nên nhiệm vụ càng nặng nề, vì vậy người đứng đầu các đơn vị này cần có trách nhiệm gấp đôi. Từng đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cấp phó giúp việc cần phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề hơn. Đối với các đơn vị cơ cấu lại như Văn phòng (tăng thêm 1 phòng chức năng), trong khi nhiệm vụ kiểm soát TTHC rất quan trọng đối với Ngành nên cần tăng cường trách nhiệm. Vì vậy, đề nghị các đồng chí lãnh đạo đơn vị tập trung, sát sao hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ", Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tạo không khí phấn khởi cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, nhất là Nghị quyết số 28 về cải cách BHXH; phải có các giải pháp sáng tạo, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai các quyết định của Thủ tướng, ứng dụng CNTT, thực hiện liên thông dữ liệu các bộ, ngành, chú trọng các giải pháp sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho Ngành.

 PV

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành