Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 03/02/2023 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hoá
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Hoá.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động, văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.

Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; quán triệt sâu sắc chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” và phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn và tại các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá) và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Khẩn trương hoàn thành việc lập và trình phê duyệt các dự án khởi công mới, làm cơ sở để giao kế hoạch chi tiết năm 2023 đối với các nguồn vốn, nhiệm vụ và dự án chưa được phân bổ chi tiết; thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Tập trung khắc phục điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo mặt bằng sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính Nhà nước, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động, tập trung xử lý công việc ngay sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2023; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập trung theo dõi sát tình hình, kịp thời dự báo, phân tích, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, tham mưu đề xuất các biện pháp ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án chuẩn bị đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày các dự án có đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho Chương trình.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm, nhất là các nguồn thu mới, các nguồn thu còn dư địa, đặt biệt là các nguồn thu có tiềm năng lớn nhưng chưa thu được, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể việc xác định số thu để tính tỷ lệ hỗ trợ tăng thu cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội theo hướng "số thu thực tế của toàn bộ hàng hóa xuất, nhập khẩu đăng ký tờ khai, nộp thuế tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2023.

Khẩn trương thực hiện rà soát nguồn chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2022 chuyển sang năm 2023; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02/2023.

Xây dựng phương án phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý, thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính năm 2023, báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ thời điểm các dự án đảm bảo điều kiện theo quy định...

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới, cây giống và vật tư đầu vào, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; tăng cường chăm sóc có hiệu quả rau màu vụ Xuân Hè và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức ra quân trồng rừng theo kế hoạch; tập trung bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan, theo dõi tình hình cung cầu vật tư nông nghiệp thiết yếu và các mặt hàng nông sản; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc ùn ứ vật tư, nông sản; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, trục lợi bất chính.

Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau Tết Nguyên đán; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm để sớm đi vào vận hành, tạo năng lực sản xuất mới.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với những mặt hàng phục vụ đời sống Nhân dân dịp lễ hội đầu năm và các mặt hàng thiết yếu khác.

Tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, thị trường lân cận còn tiềm năng, thị trường đối tác ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới và các thị trường có tiềm năng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về lưu thông hàng hóa; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo Công ty Điện lực và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn xây dựng phương án đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cấp điện cho 14 thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Lát, Thường Xuân thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa; phấn đấu đến hết năm 2023, có 100% số thôn, bản trên địa bàn tỉnh được cấp điện từ lưới điện quốc gia.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Quan tâm hơn nữa công tác điều tiết, tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc sau Tết; xử lý nghiêm hành vi tăng giá vé trái quy định.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như: đường cao tốc Bắc Nam nhánh Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa); đường Vạn Thiện đi Bến En; đường từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường từ thành phố Thanh Hóa đến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn... Chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Hoằng Hóa - Quảng Xương và đoạn Quảng Xương - Nghi Sơn)...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2023; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chính.

Khẩn trương tham mưu, thực hiện các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao, tham mưu đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh về giá vật liệu xây dựng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/02/2023...

Lê Nam

Bài liên quan

Tin mới

Thị trường chứng khoán sẽ không có đột biến trong các phiên cuối cùng của tháng Ba
Thị trường chứng khoán sẽ không có đột biến trong các phiên cuối cùng của tháng Ba

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay, ngày 29/03 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 20 phiên, tức là vùng 1.040 – 1.045 điểm.

Giá vàng hôm nay 29/03: Vàng trong nước tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 29/03: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá mua - bán vàng SJC cuối phiên giao dịch 28/03 giảm về 66,45 – 67,15 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giao ngay duy trì ở mức 1.961 USD/ounce.

Bắc Ninh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới
Bắc Ninh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023.

Giá heo hơi hôm nay 29/03: Tăng giảm trái chiều
Giá heo hơi hôm nay 29/03: Tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 29/03, biến động không đồng nhất, tăng - giảm 1.000 đồng/kg.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Hội nghị xúc tiến đầu tư các ngành điện tử Trung Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Hội nghị xúc tiến đầu tư các ngành điện tử Trung Quốc

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư các ngành điện tử Trung Quốc tại Bắc Ninh.

Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

Theo Quyết định, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các hoạt động, nhiệm vụ được giao cụ thể.