Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Đất Tổ Hùng Vương

16:49:00 28/10/2020

THCL - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc chiều 28/10, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc tại Đại hộiBí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, mục tiêu tổng quát, đến năm 2025, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng; tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đại hội đã đề ra 17 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 40,5%; dịch vụ 41,5%; Nông - lâm nghiệp - thủy sản 18%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 160 nghìn tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 dưới 40%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,4% (theo chuẩn nghèo 2016 - 2020); Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 93% trở lên; Đến năm 2025, số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt 45% trở lên (06 đơn vị cấp huyện), 65% số xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đạt 20% trở lên (26 xã); Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trở lên đạt trên 80%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1%...

Đại hội nhất trí thông qua 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp chủ yếu tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung hiện đại hóa nền hành chính gắn với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại.

Đại hội cũng nhất trí thông qua 8 giải pháp chủ yếu trong giai đoạn mới: Xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế; Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; Nâng cao chất lượng công tác y tế, giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đại hội.

Đồng thời thông qua kết quả bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; kết quả bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định, để thực hiện thắng lợi phương châm chiến lược của Đại hội là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XIX sẽ đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết một lòng, sát cánh cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, chấp hành thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, kế thừa những thành tựu của công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020, để khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Chương trình hành động; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động đến sự phát triển KT-XH của tỉnh, để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Ban Chấp hành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể Ban Chấp hành trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để khai thác những tiềm năng, thế mạnh phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh;

Tập thể Ban Chấp hành sẽ thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Đề cao trách nhiệm cá nhân và tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, rèn luyện đạo đức, lối sống: Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích của Đảng, của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

 Hoan Nguyễn

Hà Nội: Giá rau xanh tăng mạnh sau mưa lũ

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành