Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX thông qua 16 Nghị quyết quan trọng

 Chiều 09/12/2022, Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND tỉnh và giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân, cử tri trong tỉnh; tập trung chỉ đạo sớm khắc phục những hạn chế, bất cập; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tọa kỳ họp thông qua Nghị quyết.
Chủ tọa kỳ họp thông qua Nghị quyết. Ảnh bacninh.gov.vn.

Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết về:

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023; Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh;

Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2023; Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Tư vấn học đường trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”; Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025; Hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) xây dựng trụ sở Ủy ban huyện Sốp Báu;

Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh năm 2023-2025; Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí đóng học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023;

Thay thế Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về “Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo cho công an xã, thị trấn bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, tổ dân phòng tự quản; mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh”.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp (Ảnh: bacninh.gov.vn)
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh bacninh.gov.vn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết, đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Thứ nhất, quán triệt, triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… và các nghị quyết, văn bản của tỉnh như các nghị quyết về chuyển đổi số, nghị quyết về văn hoá, các chương trình, đề án; kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023… Tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động, tạo ra một khí thế mới, động lực mới hướng tới những mục tiêu cụ thể khoa học, thực tiễn và hiệu quả với mục đích thiết thực nhất là hạnh phúc, bình an của nhân dân.

Thứ hai, bám sát chủ đề năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023 và tình hình thực tiễn để có các giải pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao đạo đức công vụ và tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo đúng chức năng nhiệm vụ, khắc phục hiệu quả việc sợ trách nhiệm, sợ vi phạm, chậm trễ trong phối hợp giải quyết các vướng mắc, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chấn chỉnh, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có vi phạm hoặc để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ chậm trễ, kém hiệu quả.

Thứ ba, tập trung các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khu vực kinh tế trong nước; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư FDI; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển.

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, triển khai nhanh, có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, các tuyến đường kết nối liên vùng trong và ngoài tỉnh. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, khắc phục các hạn chế của năm 2022; ưu tiên tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và các dự án có thể hoàn thành để nhanh chóng đưa vào sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Thứ tư, tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực quản lý tài chính - ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư phát triển. Rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, cắt, giảm những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, có các giải pháp mạnh để tiết kiệm chi thường xuyên. Tăng cường tính chủ động trong dự toán, điều hành ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính ngân sách, quản lý tài chính công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài chính công.

Thứ năm, tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Khẩn trương thực hiện xong các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; tháo gỡ các điểm nghẽn trong xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội và đô thị; rà soát các dự án chậm sử dụng đất để xử lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tháo gỡ dứt điểm các khó khăn trong các dự án dân cư dịch vụ, các dự án đấu giá đất; chấn chỉnh, tích cực giải quyết các vướng mắc, vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Tiếp tục rà soát và có biện pháp tăng cường thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm hài hoà với phát triển kinh tế. Tọng tâm là triển khai tích cực chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Quan tâm xây dựng và phát triển giáo dục và đào tạo; mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của Nhân dân.

Thứ bảy, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao việc nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trần Nguyên

Bài liên quan

Tin mới

Thanh Hoá giải quyết việc làm mới cho hơn 4.300 lao động trong tháng đầu năm 2023
Thanh Hoá giải quyết việc làm mới cho hơn 4.300 lao động trong tháng đầu năm 2023

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hoá, trong tháng 01/2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 4.300 lao động, trong đó có 506 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hủy hàng loạt các chuyến bay đến Thanh Hóa do ảnh hưởng thời tiết xấu
Hủy hàng loạt các chuyến bay đến Thanh Hóa do ảnh hưởng thời tiết xấu

Tới 15h ngày 07/02, sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể khôi phục hoạt động bay do ảnh hưởng của thời tiết xấu, làm hạn chế tầm nhìn, không đảm bảo an toàn bay. Đã có 24 chuyến phải hủy, chuyển hướng bay.

Đảm bảo chất lượng các công trình chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh
Đảm bảo chất lượng các công trình chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Sáng nay 07/02, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về tiến độ thực hiện công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023).

Ngày 7/2: Số mắc mới COVID-19 gấp 7 lần ca khỏi
Ngày 7/2: Số mắc mới COVID-19 gấp 7 lần ca khỏi

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/2 của Bộ Y tế cho biết có 14 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với hôm qua. Trong ngày có 2 bệnh nhân khỏi. Đến nay, Việt nam đã tiêm hơn 266,2 triệu liều vaccine COVID-19.

Xử lý hình sự đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông tại Vĩnh Phúc
Xử lý hình sự đối tượng lao xe vào cảnh sát giao thông tại Vĩnh Phúc

Không chấp hành đo nồng độ cồn, nam tài xế ở Vĩnh Phúc hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy. Người điều khiển xe này, tiếp tục lái xe tông vào một người đi xe máy trên đường.

Những cách theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
Những cách theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Để chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhằm kịp thời gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sau khi thẻ bảo hiểm y tế (cũ) hết hạn, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục; đồng thời tránh tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (nếu có), người dân có thể tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm y tế dễ dàng qua một số cách.