Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Lạng Sơn: Tích cực giải ngân vốn đầu tư công

Trên cơ sở số vốn đầu tư công Trung ương giao và dự kiến khả năng nguồn thu của ngân sách tỉnh, 7 tháng đầu năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã giao tổng số vốn đầu tư công là 3.260,6 tỷ đồng (tăng 316,4 tỷ đồng so với Trung ương giao). Trong đó, có nhiều dự án được tỉnh giải ngân trên 60% kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lạng SơnBộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lạng Sơn

“Kích cầu” phát triển KT-XH

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã giao tổng số vốn đầu tư công là hơn 3.260 tỷ đồng (tăng hơn 316 tỷ đồng so với Trung ương giao). Vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2020 là 165,2 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn năm 2020 đã giải ngân đến ngày 29/7 là 1.456,5 tỷ đồng (đạt 49,47% kế hoạch Trung ương giao, đạt 44,67% kế hoạch địa phương giao).

Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) giải ngân 750,7 tỷ đồng (đạt 44% kế hoạch), gồm: Vốn cân đối NSĐP theo nguyên tắc tiêu chí: giải ngân 517,4 tỷ đồng (đạt 75,93% so với kế hoạch Trung ương giao, đạt 71,89% so với kế hoạch địa phương giao).

Vốn ngân sách Trung ương (NSTW) 705,7 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi vốn ứng trước của các dự án thuộc chương trình khác 18,7 tỷ đồng (đạt 40,2% kế hoạch).

Trong đó, vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu 132,7 tỷ đồng (đạt 82,2% kế hoạch). Có 5 chương trình giải ngân vốn trên 60% kế hoạch: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng 54,3 tỷ đồng (đạt 76,6% kế hoạch); Chương trình mục tiêu đầu tư khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 36,8 tỷ đồng (đạt 90,4% kế hoạch); Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch 8 tỷ đồng (đạt 80% kế hoạch); Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm 6,8 tỷ đồng (đạt 98,3% kế hoạch); Vốn chương trình mục tiêu Y tế - dân số 7,95 tỷ đồng (đạt 99,38% kế hoạch).

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu cho biết:

Để hoàn thành đúng kế hoạch Trung ương giao, Lạng Sơn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh luôn xác định: Đầu tư công là “cú hích” cho tăng trưởng, kích cầu phát triển mọi mặt  nền kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động, kịp thời, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra những giải pháp cấp bách, cụ thể đối với từng giai đoạn, diễn biến của dịch bệnh và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Tỉnh kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông những ách tắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, người dân nhằm thúc đầy hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Theo đó, tỉnh đã yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư xây dựng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án...

Cao tốc Bắc Giang - Lạng SơnCao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác giải nhân vốn đầu tư công, trong 5 tháng cuối năm, tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Công văn số 622/TTg-KTTH, ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 13/3/2020 và Công văn số 622/TTgKTTH, ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư xây dựng, để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 40% thực hiện cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân trước ngày 25/9/2020, bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn theo văn bản đã chỉ đạo.

Các dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn NSTW trong năm 2020 đến ngày 30/7/2020 chưa khởi công cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế, đấu thầu để tổ chức khởi công trong tháng 8/2020 và đầu tháng 9/2020.

Các dự án vốn ODA cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ các bên để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp để phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến tháng 9 đạt trên 40% kế hoạch vốn: Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh đông bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA) (127,8 tỷ đồng); dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập WB 8; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Lạng Sơn.

Các nguồn vốn đạt tỷ lệ thấp do nguyên nhân khách quan về vốn (thu phí bến bãi, thu từ nguồn sử dụng đất), các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Tài nguyên và Môi trường và  các huyện, thành phố bàn các giải pháp, phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn bảo đảm các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã phân bổ.

Các sở, ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ các chủ đầu tư, tạo điều kiện giải quyết thủ tục thẩm định (dự án, thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu...) ở mức nhanh nhất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Về điều chỉnh vốn: Các chủ đầu tư không có khả năng giải ngân hết vốn ODA và các chủ đầu tư có nhu cầu bổ sung vốn ODA thực hiện thủ tục gửi Sở KH&ĐT tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương điều chỉnh vốn ODA. 

Các dự án vốn Chương trình MTQG đã phân cấp cho cấp huyện thì chủ động điều chỉnh theo phân cấp từ dự án giải ngân, không hết sang dự án có nhu cầu (trình  tỉnh điều chỉnh dự án không thực hiện, hoặc bổ sung danh mục mới theo danh mục tỉnh đã duyệt).

Trên cơ sở tình hình thực hiện, Sở KH&ĐT tỉnh tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, điều hòa vốn đợt 1 trong tháng 8/2020 đối với các dự án chậm thực hiện thủ tục, không có khả năng giải ngân đạt tỷ lệ 60% vốn trước quý IV/2020 để điều chuyển sang các dự án có nhu cầu giải ngân, còn thiếu vốn nhằm bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh đến hết 25/9/2020 đạt 60%. 

Giao Sở KH&ĐT tỉnh là cơ quan đầu mối, cơ quan chủ quản về Chương trình MTQG làm nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra và báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tỷ lệ còn đạt thấp dưới 60%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng: Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những tháng đầu năm 2020, công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu NSNN của tỉnh đều cao hơn tốc độ bình quân chung cả nước - đây là “điểm sáng” của Lạng Sơn.

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Cần Thơ có 92 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP
Cần Thơ có 92 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, năm 2022, TP. Cần Thơ đã công nhận 51 sản phẩm OCOP, trong đó có 33 sản phẩm 4 sao, 18 sản phẩm 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thành phố lên 92.

Bình Định và Sài Gòn Tourist hợp tác phát triển du lịch
Bình Định và Sài Gòn Tourist hợp tác phát triển du lịch

Chiều 29/03, tại TP. Quy Nhơn,tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023 -2025 giữa UBND tỉnh Bình Định và Tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Sài Gòn Tourist). Hai bên thống nhất: Đẩy mạnh hợp tác phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

Tập đoàn HuaLi hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo tại Thanh Hoá
Tập đoàn HuaLi hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo tại Thanh Hoá

Chiều 29/03, đại diện Tập đoàn HuaLi (Đài Loan) đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Australia
Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Australia

Nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, thiết lập quan hệ bạn hàng, ký kết hợp đồng, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư, từ ngày 24/06-01/07, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Australia.

Thanh Hoá đồng loạt tổng kiểm tra hàng trăm cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính
Thanh Hoá đồng loạt tổng kiểm tra hàng trăm cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính

Ngày 29/03, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa.

Khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn tại KCN Bắc Tiền Phong
Khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn tại KCN Bắc Tiền Phong

Dự án Core5 Quảng Ninh có quy mô đầu tư 69.000m2 nhà xưởng xây sẵn đạt tiêu chuẩn quốc tế để cho thuê.