Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024 và định hướng kế hoạch 5 năm giai đoạn (2023 - 2027), THACO AUTO cần sự đồng lòng, cam kết nỗ lực thực hiện của toàn thể CBNV. Mỗi nhân sự cần tích cực phát huy tinh thần “Tận tâm phục vụ”, để xứng tầm là đại sứ của “thương hiệu THACO AUTO”, tiếp tục nêu cao tinh thần đóng góp, cống hiến cho Tập đoàn và thông qua THACO AUTO đem lại giá trị đóng góp tích cực cho xã hội.

Bùi Quyền