Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với công tác cải cách thủ tục hành chính

Nhiệm vụ “Nghiên cứu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức để đưa ra các biện pháp cải tiến đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” vừa được hoàn thành, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ghi nhận nhiều kết quả khả quan

Nhằm khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) để có cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao hoạt động giải quyết TTHC, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2022 “Nghiên cứu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức để đưa ra các biện pháp cải tiến đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”.

Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát đã được Văn phòng Tổng cục phối hợp với nhóm nghiên cứu thực hiện đúng nội dung, đảm bảo chất lượng và mục tiêu, khối lượng công việc đã được phê duyệt.

Hoạt động giải quyết TTHC tại Tổng cục được thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cũng như các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tổng cục đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC có hiệu quả.

Về “Nghiệp vụ của công chức khi tiếp xúc, hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu có liên quan” có 97% đối tượng khảo sát trả lời đã đánh giá công chức Tổng cục khi tiếp xúc, hướng dẫn thủ tục và các nội dung liên quan đều nắm vững nghiệp vụ, chỉ có 3% đánh giá nghiệp vụ công chức Tổng cục ở mức bình thường.

Về “Tinh thần trách nhiệm của công chức khi thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết công việc” có 95% đối tượng được khảo sát đánh giá công chức Tổng cục có tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết công việc, và 5% đánh giá tinh thần trách nhiệm của công chức Tổng cục khi thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết công việc đạt mức bình thường.

Về “Thái độ công chức khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân” có 100% đối tượng được khảo sát đánh giá công chức Tổng cục có thái độ vui vẻ, hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Về “Sự hướng dẫn của công chức” có 98% đối tượng được khảo sát đánh giá sự hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của công chức Tổng cục đầy đủ 01 lần, dễ hiểu. Chỉ có 2% đánh giá công chức Tổng cục có thực hiện hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính nhưng chưa đầy đủ.

Về “Thời gian, kết quả xử lý hồ sơ giải quyết TTHC của Tổng cục” có 68% cá nhân, tổ chức cảm thấy rất hài lòng và đánh giá rất tốt về thời gian, kết quả xử lý hồ sơ giải quyết TTHC của Tổng cục; 33% cá nhân, tổ chức cảm thấy hài lòng và đánh giá đạt yêu cầu về thời gian, kết quả xử lý hồ sơ giải quyết TTHC của Tổng cục.

Về “Sự thuận lợi trong việc nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Tổng cục” có 75% cá nhân, tổ chức cảm thấy rất hài lòng và đánh giá rất tốt về sự thuận lợi trong việc nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Tổng cục; 25% cá nhân, tổ chức cảm thấy hài lòng và đánh giá đạt yêu cầu về sự thuận lợi trong việc nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Tổng cục.

Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp cận thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục (http://tcvn.gov.vn) có 66% cá nhân, tổ chức cảm thấy rất hài lòng và đánh giá rất tốt; 33% cá nhân, tổ chức cảm thấy hài lòng và đánh giá đạt yêu cầu; 1% cá nhân/tổ chức cảm thấy không hài lòng và đánh giá chưa đạt yêu cầu đối với các thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Khảo sát việc cá nhân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ (http://dichvucong.most.gov.vn) và của Tổng cục (http://tthc.tcvn.vn) có 39% cá nhân, đã thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; 56% cá nhân, tổ chức chưa thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; 5% cá nhân, tổ chức không biết đến Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phát huy hiệu quả nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Bên cạnh những thuận lợi khi triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, đơn vị chủ trì cũng gặp một số khó khăn, như công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách TTHC và hoạt động đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đã được triển khai nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến phía cá nhân, tổ chức còn chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong việc giám sát, phản hồi ý kiến với cơ quan hành chính; phía công chức giải quyết TTHC đôi khi chưa hiểu rõ tầm quan trọng về thực thi công vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm mà ở đây là các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động giải quyết TTHC.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá và đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động giải quyết TTHC với các góc nhìn khách quan, nhiệm vụ đã đề xuất các phương án để Tổng cục TCĐLCL phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém nhằm đưa ra các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của Tổng cục TCĐLCL thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát giúp cho cơ quan Tổng cục TCĐLCL có căn cứ rà soát các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và xây dựng các quy định phù hợp nhằm nâng cao hoạt động giải quyết TTHC lĩnh vực TCĐLCL tại Tổng cục TCĐLCL.

Tổng cục và các đơn vị tham mưu hoạt động liên quan đến TTHC sử dụng kết quả điều tra, khảo sát tại nhiệm vụ này làm cơ sở xác định, thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Đặc biệt quan tâm đến nội dung mà cá nhân, tổ chức đánh giá chưa cao, điển hình là nội dung thực hiện hoạt động giải quyết TTHC trực tuyến, qua đó xây dựng các kế hoạch hành động và giải pháp để khắc phục.

Tổng cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện giải quyết TTHC tiếp tục phát huy các ưu điểm, tiếp tục triển khai có hiệu quả, giải quyết các TTHC đúng thời gian, đúng tiến độ; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức theo hướng lấy cá nhân, tổ chức làm trung tâm, ngày càng đáp ứng nhu cầu, mong đợi của cá nhân, tổ chức và mang lại sự hài lòng cho mọi cá nhân, tổ chức; Tổng cục chỉ đạo tích cực thực hiện thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về hoạt động giải quyết TTHC, đặc biệt là kết quả khảo sát tại nhiệm vụ này để qua đó nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia giám sát, phản hồi ý kiến cũng như nâng cao nhận thức của công chức thực hiện giải quyết TTHC tại Tổng cục. Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời đối với các công chức tham gia giải quyết TTHC; xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ giải quyết TTHC hướng tới nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức để đưa ra các biện pháp cải tiến đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” kỳ vọng đưa ra được các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Tổng cục TCĐLCL. Đồng thời làm cơ sở giúp cho Tổng cục đưa ra các quy định, kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp các dịch vụ hành chính công của Tổng cục, hướng tới góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Minh Anh

Bài liên quan

Tin mới

Thanh Hóa tăng cường quản lý hoạt động bể bơi tư nhân
Thanh Hóa tăng cường quản lý hoạt động bể bơi tư nhân

Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của người dân, nhất là hoạt động giải trí, giảm nhiệt mùa hè của trẻ em, hiện nay, các bể bơi tư nhân trên địa bàn tỉnh được thành lập ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để việc duy trì hoạt động bảo đảm an toàn cho người bơi lội và chuẩn theo các quy định của pháp luật, vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở.

Thanh Hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Thanh Hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng và phát triển bền vững trước thách thức từ biến đổi khí hậu.

Sẽ tái khởi động tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân trước năm 2030
Sẽ tái khởi động tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân trước năm 2030

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đối với lộ trình khởi động lại Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, dở dang suốt 18 năm qua.

Hạ Long sẽ không cắt giảm điện ở các khu, điểm du lịch vào cuối tuần
Hạ Long sẽ không cắt giảm điện ở các khu, điểm du lịch vào cuối tuần

Theo thông tin từ Điện lực thành phố Hạ Long, điện lực Hạ Long sẽ không tiết giảm điện tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày cuối tuần.

Đại diện Bộ Công Thương xin lỗi Nhân dân và doanh nghiệp khi để xảy ra thiếu điện
Đại diện Bộ Công Thương xin lỗi Nhân dân và doanh nghiệp khi để xảy ra thiếu điện

Ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã thay mặt cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện, gửi lời xin lỗi đến Nhân dân và doanh nghiệp, vì để xảy ra thiếu điện trong thời gian qua.

PC Thanh Hóa đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT
PC Thanh Hóa đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2023-2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án, giải pháp đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định.