Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre: Nỗ lực triển khai thành công các mục tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2021

Thời gian qua, công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tiếp nối những thành công của năm 2020, ngày từ đầu năm 2021, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Thực hiện BHXH, BHYT để chăm lo an sinh xã hội
Thực hiện BHXH, BHYT để chăm lo an sinh xã hội

Trong năm 2020, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số người tham gia Bảo hiểm Xã hội 106.539 người, tăng 2.063 người so với năm 2019; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Xã hội đạt 13,07% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 88.051 người; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt 10,80% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia Bảo hiểm y tế là 1.190.863 người, đạt tỷ lệ 101,46% dự toán, tăng 24.708 người so với năm 2019; tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 92,38% so với dân số của tỉnh.

Tổng số thu 2.872 tỷ đồng, đạt 103,89% so với dự toán được giao (bao gồm lãi phạt chậm nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 1.274 triệu đồng) tăng 261 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% so với năm 2019.

Số tiền nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 68.319 triệu đồng, chiếm 2,47% số phải thu, giảm sâu so với năm 2019 và thấp nhất từ trước đến nay. Số lượt người khấm chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2020 là 2.473.872 lượt người. Chi Bảo hiểm y tế năm 2020 là 879,454 tỷ đồng, giảm so với năm 2019 là 0,023%. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ Bảo hiểm Xã hội được đảm bảo; thực hiện chi trả không dùng tiền mặt các chế độ hưu trí, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội qua tài khoản cá nhân là 52,43%, vượt 2,43% so với chỉ tiêu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao năm 2020.

Để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo xuyên suốt thông qua các văn bản từ Trung ương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và đặc biệt là vai trò quan trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; sự chia sẻ và phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan và các cơ quan Hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Quan điểm của Đảng, Nhà nước nhấn mạnh và thực tiễn chứng minh rõ việc thực hiện hiệu quả chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế không chỉ là việc của riêng ngành Bảo hiểm Xã hội, mà đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự ý thức tự giác của mỗi công dân, cùng vào cuộc để thực hiện thắng lợi tiêu Bảo hiểm Xã hội toàn dân, Bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Ngay từ những ngày đầu của tháng 1/2021, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã khẩn trương xin ý kiến với Ban Thường trực Tỉnh ủy và báo cáo trực tiếp bằng văn bản số 48/BC-BHXH ngày 15/1/2021 về tình hình thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre; thông qua đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh trình bày những kết quả đạt được, cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển trong thời gian tới nhằm tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh nhà thông qua báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua và đồng tình, ủng hộ việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian tới; trực tiếp chỉ đạo giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu các văn bản chỉ đạo, đề xuất giải pháp phát triển người nhanh và bền vững người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nỗ lực thực hiện tăng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay sau đó ban hành loạt văn bản chỉ đạo sát sao các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và Hội quần chúng tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế như:

Công văn số 292-CV/TU ngày 18/1/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân và Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Công văn số 305-CV/TU ngày 22/1/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân và Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Công văn số 357/UBND-KGVX ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 292-CV/TU của Tỉnh ủy; Công văn số 544/UBND-KGVX ngày 28/1/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 305-CV/TU của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, sau khi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre; trên cơ sở Quy chế này, Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sớm đi vào hoạt động, nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban theo quy chế đề ra về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù bối cảnh của năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn tại địa phương, tuy nhiên, với việc định hướng và chủ động sớm trong công tác tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự quyết liệt của Bảo hiểm Xã hội tỉnh trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đây là giải pháp quan trọng và hiệu quả giúp cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre cùng với chính quyền địa phương đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước đề ra.

 PV

Bài liên quan

Tin mới

Kết thúc quý I năm 2021, lợi nhuận Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng
Kết thúc quý I năm 2021, lợi nhuận Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng

Ngày 20/4/2021, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã đăng tải Báo cáo tài chính quý I năm 2021.

Phú Thọ: Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay
Phú Thọ: Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 1551/UBND-KTN về “Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay”.

Toyota triệu hồi hơn 370.000 chiếc Venza do lỗi túi khí
Toyota triệu hồi hơn 370.000 chiếc Venza do lỗi túi khí

Theo thông báo từ Toyota, đợt triệu hồi này liên quan đến 373.000 xe Venza phiên bản 2009 – 2015. Trong số đó có tới 279.040 xe tại Hoa Kỳ.

Bộ Y tế hướng dẫn sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật
Bộ Y tế hướng dẫn sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký Quyết định số 1911/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật.

“Chào hè 2021 - Ngày hội mở cửa Công viên Nước Hồ Tây”
“Chào hè 2021 - Ngày hội mở cửa Công viên Nước Hồ Tây”

Tháng tư đã về với không khí ngày càng nóng hơn. Đến hẹn lại lên, Công viên Nước Hồ Tây đã bắt đầu khởi động mùa hoạt động năm 2021 với nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón du khách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden và sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu diễn vào ngày 22-23/4 tới.