Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Sở KH&ĐT Lạng Sơn: Đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Giám đốc Sở KH&ĐT Lạng Sơn, Nguyễn Hữu Chiến cho biết, Năm 2021, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phối hợp các cơ quan, thực hiện nhiệm vụ, cải thiện tích cực, tăng ít nhất từ 3 -5 bậc trong bảng xếp loại chỉ số PCI…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư, GCN đầu tư… tới các nhà đầu tư
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư… tới các nhà đầu tư.

 Nội dung trọng tâm

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI), Sở KH&ĐT tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, với một số nội dung:   

Nâng cao vị trí xếp hạng DDCI Sở KH&ĐT; phấn đấu, năm 2021 đạt vị trí trong nhóm các đơn vị thứ nhất của bảng xếp hạng (đứng thứ 2 - 3). Cải thiện tích cực các chỉ số ở mức trung bình: Chi phí không chính thức đạt trên 7.5 điểm; chi phí thời gian đạt trên 8.5 điểm.

Tiếp tục duy trì và nâng cao các chỉ số cao điểm (điểm năm 2020/điểm trung vị): Tính năng động và hiệu lực của hệ thống từ 7.5 - 8 điểm; dịch vụ hỗ trợ DN từ 7.5 – 8 điểm; vai trò của người đứng đầu đạt trên 8.5 điểm; tính minh bạch và tiếp cận thông tin dạt trên 8.5 điểm...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Sở KH&ĐT tỉnh yêu cầu, quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ công chức, viên chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân, DN, thân thiện, trách nhiệm; việc cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, chỉ số DDCI là trách nhiệm chung của mỗi công chức, viên chức trong toàn cơ quan. Mỗi nội dung, chỉ số thành phần được giao cho 1 phòng chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng hành cùng DN

Cụ thể, nhiệm vụ của cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp về việc cải thiện chỉ số “Gia nhập thị trường”,“ Hỗ trợ DN”, thuộc chỉ số PCI năm 2021 sẽ giao phòng ĐKKD chủ trì, theo dõi, tổng hợp, báo cáo chung về tình hình thực hiện. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nâng cao các chỉ số “Gia nhập thị trường”, “Hỗ trợ doanh nghiệp”.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển DN và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh; chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký Liên hiệp HTX, lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Đẩy mạnh  thực hiện ĐKKD qua mạng điện tử, cấp đăng ký thành lập, thay đổi qua mạng đạt từ 30% số hồ sơ trở lên.

Phối hợp với phòng chuyên môn Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Phòng quản lý đầu tư công chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà đầu tư trong thưc hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

Trung tâm xúc tiến đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ, tư vấn của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức cá nhân có nhu cầu lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp; cung cấp thông tin, hỗ trợ các tổ chức Hội doanh nghiệp,…

Giám đốc Sở KH&ĐT Lạng Sơn, Nguyễn Hữu Chiến
Giám đốc Sở KH&ĐT Lạng Sơn, Nguyễn Hữu Chiến

Minh bạch thông tin

Giám đốc Nguyễn Hữu Chiến cho biết: Đối với giải pháp tổ chức thực hiện nâng cao các chỉ số DDCI: “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 đạt trên 8,5 điểm. Sở giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số này.

Cụ thể, Văn phòng sở chủ trì, phối hợp các phòng liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ minh bạch trình tự giải quyết TTHC, mức phí và lệ phí bằng hình thức niêm yết công khai; tổ chức lấy lấy ý kiến DN khi xây dựng dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến DN; công khai đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến DN. Nâng cao chất lượng, thường xuyên cập nhật, làm giàu thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở để đảm bảo DN dễ dàng truy cập, tìm kiếm được thông tin; thiết lập đường dây nóng phản ánh, tiếp nhận kiến nghị của DN.

Đối với chỉ số “Chi phí thời gian”, chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 8.5 điểm. Sở giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số này.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: đăng ký thành lập, hoạt động DN; đăng ký đầu tư; đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đấu thầu; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viên trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); hỗ trợ DN nhanh chóng hoàn thành thủ tục, hồ sơ DN còn vướng mắc.

Tiếp tục rà soát các TTHC, đề xuất giảm thời gian giải quyết đối với những thủ tục cần giải quyết sớm để DN sớm được gia nhập thị trường, tổ chức hoạt động kinh doanh.

Chỉ số “Chi phí không chính thức”,  chỉ tiêu, phấn đấu đạt trên 7.5 điểm. Thanh tra Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số này.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, DN trong giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm công chức, viên chức có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, từ chối các yêu cầu đúng quy định và pháp luật của DN và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”, chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 đạt trên 7,5 điểm. 

Sở giao phòng ĐKKD chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số trên. 

Đối với chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ DN”, chỉ tiêu, phấn đấu đạt trên 7.5-8 điểm.

Lãnh đạo sở giao phòng đăng ký kinh doanh chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số này; chủ trì, phối hợp các phòng liên quan thực hiện tốt công tác ĐKDN, hỗ trợ DN sớm hoàn thiện về thủ tục hồ sơ, giảm thiểu việc thông báo chỉnh sửa hồ sơ đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung ĐKDN. Tích cực tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Tham mưu lãnh đạo sở giải quyết kiến nghị của DN thuộc thẩm quyền của sở với tinh thần tiếp thu, cầu thị, lắng nghe ý kiến của DN; công khai việc trả lời, giải quyết kiến nghị của DN trên trang thông tin của sở. Chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ phát triển DN; các nhiệm vụ đề án hỗ trợ phát triển DN tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025.

Chỉ số “Thiết chế pháp lý”, chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 8 điểm. Sở giao Thanh tra sở chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số này. 

Chỉ số “Vai trò người đứng đầu”, chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 8.5 điểm. Văn phòng sở chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số này.

Đồng thời, Văn phòng sở, tham mưu giúp lãnh đạo sở chỉ đạo sát sao, nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức theo Chị thị số 01/CT-UBND, ngày 5/1/2021 của UBND tỉnh “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Thực hiện nghiêm túc chế độ họp giao lãnh đạo sở, họp giao ban cơ quan hàng tháng; kịp thời động viên khuyến khích công chức, viên chức có những đề tài, sáng kiến khoa học nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước.

Giám đốc và các Phó giám đốc sở có chỉ đạo cụ thể trong việc giải quyết các vấn đề liên quan DN; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác CCHC; tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN theo kế hoạch, lộ trình của Trung ương, của tỉnh đã đề ra…

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Chiều 20/4, thêm 10 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Chiều 20/4, thêm 10 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Bản tin chiều 20/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh đã cách ly ngay tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Nghệ An và Hoà Bình.

Thaco Auto: Giới thiệu sản phẩm thương hiệu Mazda "Thế hệ mới - đẳng cấp mới"
Thaco Auto: Giới thiệu sản phẩm thương hiệu Mazda "Thế hệ mới - đẳng cấp mới"

Thaco Auto vừa ra mắt 2 mẫu xe Mazda CX-30 và Mazda CX-3 với những đột phá về thiết kế, công nghệ.., có giá từ 629 đến 899 triệu đồng.

TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường công lập năm 2021 – 2022
TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường công lập năm 2021 – 2022

Chiều 20/4, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn.

24/4: Dàn sao đình đám sẽ khuấy động đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển 2021 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa
24/4: Dàn sao đình đám sẽ khuấy động đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển 2021 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thành phố biển Sầm Sơn – Thanh Hóa sẽ là điểm đến hấp dẫn, sôi động hơn bao giờ hết dịp hè này, với một chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô, đẳng cấp do Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức, trong khuôn khổ “Lễ hội du lịch biển 2021”.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày 6/12/2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được Ủy ban Liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

TPHCM: Phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn
TPHCM: Phát hiện gần 30.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã thông tin về một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.