Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thanh Hoá triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.

Nhận thức về Cuộc vận động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên. Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tế, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; phát huy được vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các cấp và phát huy được tinh thần tích cực, sáng tạo của Nhân dân trong việc tham gia và đóng góp nguồn lực thực hiện Cuộc vận động, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh vẫn còn 1 số hạn chế, yếu kém.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn 2021 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau.

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng các chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 và mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động đối với sự phát triển của mỗi địa phương và cả tỉnh. Ở khu vực nông thôn, tập trung tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong Nhân dân phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 19 đơn vị cấp huyện, 88% số xã, 65% số thôn, bản miền núi, 60% số thôn, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ở khu vực đô thị, tập trung tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực trong Nhân dân để chỉnh trang các tuyến phố, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa đô thị.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2022 - 2025; thống nhất ban hành các nội dung, tiêu chí, danh hiệu thi đua thực hiện Cuộc vận động; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc triển khai sâu rộng Cuộc vận động đến các tầng lớp Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên về phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, tăng cường phối hợp giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến của Nhân dân để bổ sung, điều chỉnh các biện pháp trong quá trình thực hiện Cuộc vận động nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp thực hiện Cuộc vận động; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình trong thực hiện Cuộc vận động.

Định kỳ hằng năm vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11), tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động. Năm 2025, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động (giai đoạn 2015-2025).

Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Cuộc vận động, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của tổ chức mình theo hướng cụ thể, thiết thực, rõ việc, tránh trùng lắp về nội dung, hoạt động; bám sát cơ sở để tổ chức các hoạt động, các phong trào, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến; thường xuyên tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, góp phần thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao...

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoài Thu

Bài liên quan

Tin mới

Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng thống Nga Putin chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Brunei, UAE, Palestine, Sri Lanka và Mông Cổ đã gửi điện và thư chúc mừng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về đề nghị của Campuchia

Việc một số tài khoản được cho là xuất phát từ Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội vừa qua không đại diện cho quan điểm của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Việt Nam không đồng tình với các ý kiến mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Ông Phương Hoàng Kim sinh năm 1973, nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bị xử phạt 32 triệu đồng về hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bị xử phạt 32 triệu đồng về hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu

Ngày 23/5, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An vừa đã ban hành quyết định xử phạt 32 triệu 01 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng (trụ sở tại thị xã Cửa Lò) vì có hành vi buôn bán trang sức giả mạo nhãn hiệu.

46 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện
46 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tham gia điều chỉnh phụ tải điện

46 khách hàng doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện theo kế hoạch của Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhằm giảm tải lưới điện giờ cao điểm.

Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024
Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024

Ngày 23/5, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, UBND TP. Hải Phòng Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo hè thành phố dự và chỉ đạo Lễ phát động.